Címlap
hétfő, 10 szeptember 2018 21:16

Pályázati felhívás 2018

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása
8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2018/2019. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.


A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a)     tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b)     az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint hátrányos helyzetű[1] vagy

bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy

bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal van elhelyezve, vagy

bd) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslat alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.


A program célja:

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.


Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.

A tanulók

- a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2019. január 18-án, illetve pótló válogatási eljárás során 2019. január 25-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.

- A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelvi és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2019. január 19. 10 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2019. január 24. 14 óra).


A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.

A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. A programról további információk érhetők el a www.ajtp.hu honlapon.


Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság).


A pályázatnak tartalmaznia kell

  1. a helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének − lehetőleg anyagi támogatásról is szóló − határozatát (1. sz. melléklet),
  2. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet),
  3. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet),
  4. a tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet),
  5. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
  6. a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban,
  7. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. sz. melléklet),
  8. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
  9. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. számú melléklet).

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)


A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.


A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2018. december 7-éig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2018. november 16-ától lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.


A pályázatot legkésőbb 2018. december 11-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.


Kérjük, hogy a borítékra írják rá: " Arany János Tehetséggondozó Program".

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.


A pályázat eredményéről 2019. február 8-áig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.


A pályázat eredményéről történt értesítés után 2019. február 18-áig a felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2019. február 8-áig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)


A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).


A program leírása letölthető:


Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve

A kollégiumi nevelés alapprogramja (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rend.) - 4. melléklet, Arany János Tehetséggondozó Program


A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:


Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium

OM azonosító: 032284
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
www.balassi-bgy.sulinet.hu
Partnerintézmény: Madách Imre Kollégium

Programfelelős: Pénzes Attila

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

OM azonosító: 036378
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719

www.pseg.hu

Programfelelős: Gűth Tamás

Budapesti Műszaki SzC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma

OM azonosító: 203058
1097 Budapest, Gyáli út 22.
Tel: 1/280-4500
www.puskas.hu/100

Partnerintézmény: Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

Programfelelős: Gyarmati Krisztina

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031598
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808

http://szilagyi-eger.hu

Programfelelős: Antal Andrea

Eötvös József Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 201173

2890 Tata, Tanoda tér 5.

Tel: 34/587-568

www.eotvos-tata.sulinet.hu

Programfelelős: Szabó Andrea

Földes Ferenc Gimnázium

OM azonosító: 029379
3525 Miskolc, Hősök tere 7.
Tel: 46/508-459
www.ffg.hu
Partnerintézmény: Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye

Programfelelős: Kovács Attiláné

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 036725
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel: 94/360-131
www.jurisich-koszeg.sulinet.hu

Programfelelős: Oroszné Kupi Teréz

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium

OM azonosító: 034141
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17.
Tel: 82/512-128
www.tancsics.hu
Partnerintézmény: Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium

Programfelelős: Tóthné Berzsán Gabriella

Kecskeméti Katona József Gimnázium

OM azonosító: 027944
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel: 76/481-583

www.kjg.hu

Partnerintézmény: Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium

Programfelelős: Buday Rezső

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 033648
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
www.besi.hu

Programfelelős: Csörszné Tar Enikő

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 028375
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 66/515-578 www.gimnazium.mezobereny.hu

Programfelelős: Egeresiné Vas Ildikó


Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031603
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: 36/536-070, 36/325-311
www.nejanet.hu

Programfelelős: Dr. Löveiné Hadnagy Katalin

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 033652
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-37.
Tel: 42/315-911
www.zrinyinyh.hu

Programfelelős: Nagy Andrea

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

OM azonosító: 027397
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-462
www.leoweypecs.hu
Partnerintézmény: Pécsi Kodály Zoltán Kollégium

Programfelelős: Béresné Tímár Andrea


Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 030695
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: 96/526-044

www.revai.hu

Programfelelős: Kovács Csaba

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 029280
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Tel: 47/312-140
www.avgsp.hu

Programfelelős: Dusicza Erika

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

OM azonosító: 029743
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel:62/548-936

www.radnoti-szeged.sulinet.hu
Partnerintézmény: Szegedi Városi Kollégium

Programfelelős: Dr. Nagy Anett

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

OM azonosító: 030192
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
www.telekiblanka.hu
Partnerintézmény: Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium

Programfelelős: Gajda Péter

Tóth Árpád Gimnázium

OM azonosító: 031199
4024 Debrecen, Szombathi István u. 12.
Tel: 52/411-225
www.tagdebr.sulinet.hu
Partnerintézmény: Gulyás Pál Kollégium

Programfelelős: Barta Erzsébet


Türr István Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 037185
8500 Pápa, Fő u. 10.
Tel: 89/324-394
www.turrgimnazium.hu

Programfelelős: Grőber Attila

Varga Katalin Gimnázium

OM azonosító: 035990
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: 56/512-240
www.varga-szolnok.sulinet.hu
Partnerintézmény: Szolnok Városi Kollégium

Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

OM azonosító: 037632

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.

Tel: 92/313-490

www.zmgzeg.sulinet.hu

Partnerintézmény: Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium

Programfelelős: Pethő Attila
[1] Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a)      a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b)      a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c)      a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

LETÖLTHETŐ MELLÉKLETEK:

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

pályázati felhívás

forrás: kormany.hu

Read 441423 times Last modified on hétfő, 29 október 2018 23:00
More in this category: Pályázati felhívás 2016 »

33476 comments

« ElsőElőző12345678910KövetkezőUtolsó »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.Joomla!. XHTML and CSS.