Címlap AJTP Pályázati felhívás
AJTP tanulói pályázat a 2020/2021. tanévre PDF Nyomtatás E-mail
2019. szeptember 24. kedd, 20:26

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása

8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre


 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2019/2020. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.


A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a)      tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b)      az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)  53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

bc) a család- és gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti, az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslat alapján rászorult, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie,

bd) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

be) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében kedvezményezett településen található,

bf) lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.


A program célja:

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.


Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.

A tanulók

-       a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2020. január 17-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2020. január 25-én) − egy nem szaktárgyi jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: egy elbeszélgetést követően fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.

-       A tanulóknak e mellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kérik a felvételüket. A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelv és egy matematika feladatlap kitöltéséből áll. A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg: 2020. január 18. 10.00 óra (pótló központi írásbeli felvételi vizsga 2020. január 23. 14.00 óra).


A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) elsősorban angol nyelvből, a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából, mindemellett térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt.

A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek. A programról további információk érhetők el a www.ajtp.hu honlapon.


Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Államtitkárság).


A pályázatnak tartalmaznia kell

  1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
  2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
  3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
  4. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését − 2 példányban,
  5. a tanuló kézzel írott önéletrajzát − 2 példányban,
  6. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. melléklet),
  7. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
  8. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet).

(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni.)


A programban részt vevő intézmények/intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.


A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára 2019. december 6-áig. A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2019. november 15-étől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu). A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét.


A pályázatot legkésőbb 2019. december 11-éig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére.


Kérjük, hogy a borítékra írják rá: " Arany János Tehetséggondozó Program".

A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.


A pályázat eredményéről 2020. február 8-áig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.


A pályázat eredményéről történt értesítés után 2020. február 19-éig a felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2020. február 8-áig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is − más tanuló visszalépése esetén − bekerülhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba.)


A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy az EMMI Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ).


A program leírása letölthető:


Arany János Tehetséggondozó Program kerettanterve

A kollégiumi nevelés alapprogramja (59/2013. (VIII. 9.) EMMI rend.) - 4. melléklet, Arany János Tehetséggondozó Program


A program keretében az alábbi köznevelési intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:


Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium

OM azonosító: 032284
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
www.balassi-bgy.sulinet.hu
Partnerintézmény: Madách Imre Kollégium

Programfelelős: Pénzes Attila

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola

OM azonosító: 036378
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719

www.pseg.hu

Programfelelős: Gűth Tamás

Budapesti Műszaki SzC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma

OM azonosító: 203058
1097 Budapest, Gyáli út 22.
Tel: 1/280-4500
www.puskas.hu

Partnerintézmény: Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium

Programfelelős: Gyarmati Krisztina

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031598
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808

http://szilagyi-eger.hu

Programfelelős: Antal Andrea

Eötvös József Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 201173

2890 Tata, Tanoda tér 5.

Tel: 34/587-568

www.eotvos-tata.sulinet.hu

Programfelelős: Hévizi Márta

Földes Ferenc Gimnázium

OM azonosító: 029379
3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.
Tel: 46/508-459
www.ffg.hu
Partnerintézmény: Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium Teleki Tehetséggondozó Kollégium Tagintézménye

Programfelelős: Kovács Attiláné

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 036725
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel: 94/360-131
www.jurisich-koszeg.sulinet.hu

Programfelelős: Bancsó Andrea

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium

OM azonosító: 034141
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17.
Tel: 82/512-128
www.tancsics.hu
Partnerintézmény: Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium

Programfelelős: Tóthné Berzsán Gabriella

Kecskeméti Katona József Gimnázium

OM azonosító: 027944
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel: 76/481-583

www.kjg.hu

Partnerintézmény: Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium

Programfelelős: Buday Rezső

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 033648
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
www.besi.hu

Programfelelős: Csörszné Tar Enikő

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 028375
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 66/515-578

www.psgsuli.hu
Programfelelős: Dr. Rückné Mező Györgyi

Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

OM azonosító: 031603
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: 36/536-070, 36/325-311
www.nejanet.hu

Programfelelős: Dr. Löveiné Hadnagy Katalin

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 033652
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-37.
Tel: 42/500-567

www.zrinyinyh.hu

Programfelelős: Nagy Andrea

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium

OM azonosító: 027397
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-460
www.leoweypecs.hu
Partnerintézmény: Pécsi Kodály Zoltán Kollégium

Programfelelős: Béresné Tímár Andrea

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 030695
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: 96/526-044

www.revai.hu

Programfelelős: Kovács Csaba

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 029280
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Tel: 47/312-140
www.avgsp.hu

Programfelelős: Dusicza Erika

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

OM azonosító: 029743
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel:62/548-936

www.radnoti-szeged.sulinet.hu
Partnerintézmény: Szegedi Városi Kollégium

Programfelelős: Dr. Nagy Anett

Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola

OM azonosító: 030192
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
www.telekiblanka.hu
Partnerintézmény: Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium

Programfelelős: Gajda Péter

Tóth Árpád Gimnázium

OM azonosító: 031199
4024 Debrecen, Szombathi István u. 12.
Tel: 52/411-225
www.tagdebr.sulinet.hu
Partnerintézmény: Gulyás Pál Kollégium

Programfelelős: Barta Erzsébet

Türr István Gimnázium és Kollégium

OM azonosító: 037185
8500 Pápa, Fő u. 10.
Tel: 89/324-394
www.turrgimnazium.hu
Programfelelős: Grőber Attila

Varga Katalin Gimnázium

OM azonosító: 035990
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: 56/512-240
www.varga-szolnok.sulinet.hu
Partnerintézmény: Szolnok Városi Kollégium

Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva

Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium

OM azonosító: 037632

8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 30.

Tel: 92/313-490

www.zmgzeg.sulinet.hu

Partnerintézmény: Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium

Programfelelős: Pethő AttilaLETÖLTHETŐ MELLÉKLETEK:

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

pályázati felhívás

forrás: kormany.hu, közvetlen letöltés

Módosítás dátuma: 2019. szeptember 24. kedd, 21:34
 


Joomla!. XHTML and CSS.